De Rondvaartboot

Inleiding

Met de openstelling van de Vaart in Assen voor de pleziervaart en het bevaarbaar maken van het Kanaal door Assen en de ontwikkeling van het Havengebied ontstaan nieuwe kansen voor de werkgelegenheid, met name voor (jeugdige)mensen die werkeloos zijn. In dit verband heeft de Stichting Varen in Assen,vanuit haar doestellingen, concrete ideeën over o.a. het op korte termijn bouwen van een Rondvaartboot, waarbij vooral jeugdige werkelozen worden ingeschakeld.

De Rondvaartboot als sociale onderneming

De Rondvaartboot zal als sociale onderneming in de ‘markt’ gaan functioneren. Naast economische, worden hierbij ook sociale doelstellingen in praktijk gebracht: de zogenoemde dubbele doelstelling. De Rondvaartboot zal de wateren in de regio Assen bevaren, is financieel onafhankelijk en streeft als ieder andere onderneming naar continuïteit en naar een vaste marktpositie. Dit zijn belangrijke voorwaarden om op een duurzame en economische wijze de sociale doelstellingen te realiseren.

De bouw van de Rondvaartboot

De Rondvaartboot vergt een investering van ca € 250000. De boot is onder deskundige leiding (werkleider/jobcoach) gebouwd waarbij werkeloze mensen, waaronder mensen met een indicatie Wajong, zijn ingezet. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn 8 à 10 leerwerkplekken gecreëerd. De leerwerktrajecten richten zich op metaalbewerking, met name laswerkzaamheden, houtbewerking, schilderwerkzaamheden, installatiewerkzaamheden. Daarnaast moet gedacht worden aan aspecten als veiligheid, gezondheid en milieu, (cursus VGM). Het is de bedoeling dat de deelnemers na een jaar zijn doorgestroomd naar een betaalde baan. De opengevallen leerwerkplekken zijn daarna uiteraard aangevuld. De leerwerkplekken zijn in overleg met Werkplein/Baanzicht ingevuld.

Naast het bouwen van de Rondvaartboot is een aanvullende optie het bouwen van fluisterboten en kano’s. De hierboven genoemde plannen kunnen de opmaat zijn tot het in Assen ontwikkelen van een kleine scheepswerf voor de reparatie en het winter- c.q vaarklaar maken van boten.

Het varen

De Rondvaartboot is naar verwachting in de zomer van 2016 operationeel. De toekomstige klanten kunnen kiezen uit diverse arrangementen. De bemanning zal bestaan uit mensen die een leerwerkplek ambiëren. Hierbij kunnen 6 mensen structureel in wisselende diensten worden ingezet bij o.a. de catering, hostesswerkzaamheden, public relations, verkoop arrangementen, onderhoudswerkzaamheden. Ook is er de mogelijkheid dat mensen een opleiding krijgen waaraan een vaarbewijs is verbonden. De exploitatie kan worden gefinancierd uit de opbrengsten van de diverse arrangementen. De exploitative van de Rondvaartboot wordt gekoppeld aan de begrippen Sociaal Ondernemerschap en Sociale Economie.

Programma van eisen Rondvaartboot

De Rondvaartboot moet multifunctioneel kunnen worden ingezet en is derhalve voor verschillende doelgroepen geschikt. De boot moet uiteraard toegankelijk zijn voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel. Voorzieningen zoals een omroepinstallatie, CD radio, verwarming, een toilet en raamventilatie c.q. openslaande ramen behoren tot de standaarduitrusting van de Rondvaartboot. De technieken aan boord die voor de voortstuwing en energievoorziening moeten zorgen voldoen aan de eisen van duurzaamheid.

technisch-afb-1 technisch-afb-2